Bepalings en voorwaardes

LEES ASSEBLIEF HIERDIE DIENSBEPALINGSOOREENKOMS AANDAGTIG DEUR, AANGESIEN DIT BELANGRIKE INLIGTING RAKENDE JOU WETLIKE REGTE EN REMEDIES BEVAT.
Laaste hersiening: 2021-08-23 14:16:46

1. OORSIG

Hierdie Diensbepalings ("Ooreenkoms") word aangegaan deur en tussen Know House, geregistreerde adres De Courson St, Curepipe, Mauritius ("Maatskappy") en jy, en word van krag gemaak vanaf die datum van jou gebruik van hierdie webwerf https://knowhouse.mu ("Webwerf") of die datum van elektroniese aanvaarding.
Hierdie ooreenkoms bevat die algemene bepalings en voorwaardes van u gebruik van die https://knowhouse.mu sowel as die produkte en / of dienste wat via hierdie webwerf gekoop of verkry word (die "dienste"). Of u nou bloot op hierdie webwerf blaai of dit gebruik of dienste koop, u gebruik van hierdie webwerf en u elektroniese aanvaarding van hierdie ooreenkoms dui daarop dat u ons privaatheidsbeleid gelees, verstaan, erken en daartoe instem om gebind te wees deur hierdie ooreenkoms. Die terme "ons", "ons" of "ons" sal na Maatskappy verwys. Die terme "u", "u", "gebruiker" of "kliënt" verwys na enige individu of entiteit wat hierdie ooreenkoms aanvaar, ons webwerf gebruik, toegang het tot of die dienste gebruik. Niks in hierdie ooreenkoms sal geag word om enige regte of voordele van derdepartye toe te ken nie.
Die maatskappy kan, na goeddunke, hierdie ooreenkoms verander of wysig, en enige beleide of ooreenkomste wat hierin opgeneem is, te eniger tyd, en sodanige veranderinge of wysigings sal onmiddellik van krag wees wanneer dit op hierdie webwerf geplaas word. U gebruik van hierdie webwerf of die dienste nadat sodanige veranderinge of wysigings aangebring is, is u aanvaarding van hierdie ooreenkoms soos laas hersien.
AS U NIE INSTEM OM GEBONDE TE WEES AAN HIERDIE OOREENKOMS SOOS LAAS HERSIEN NIE, MOET U NIE HIERDIE WEBWERF OF DIE DIENSTE GEBRUIK (OF VOORTGAAN OM DIT TE GEBRUIK) NIE.

2. GESKIKTHEID

Hierdie webwerf en die dienste is slegs beskikbaar vir gebruikers wat wetlik bindende kontrakte ingevolge toepaslike wetgewing kan vorm. Deur hierdie webwerf of die dienste te gebruik, verklaar en waarborg u dat u (i) minstens agtien (18) jaar oud is, (ii) andersins erken word dat u wetlik bindende kontrakte ingevolge toepaslike wetgewing kan vorm, en (iii) nie 'n persoon is wat belet word om die dienste te koop of te ontvang wat ingevolge die wette van die Mauritius of ander toepaslike jurisdiksie gevind word nie.
As u hierdie ooreenkoms namens 'n maatskappy of enige korporatiewe entiteit aangaan, verklaar en waarborg u dat u die wettige gesag het om sodanige korporatiewe entiteit te bind aan die bepalings en voorwaardes vervat in hierdie ooreenkoms, in welke geval die terme "u", "u", "gebruiker" of "kliënt" na sodanige korporatiewe entiteit verwys. As die maatskappy na u elektroniese aanvaarding van hierdie ooreenkoms bevind dat u nie die wettige gesag het om sodanige korporatiewe entiteit te bind nie, sal u persoonlik verantwoordelik wees vir die verpligtinge vervat in hierdie ooreenkoms.

3. REËLS VIR GEBRUIKERSGEDRAG

Deur hierdie webwerf te gebruik, erken en stem u in dat:
 • U gebruik van hierdie webwerf, insluitend enige inhoud wat u indien, sal voldoen aan hierdie ooreenkoms en alle toepaslike plaaslike, staats-, nasionale en internasionale wette, reëls en regulasies.
U sal hierdie webwerf nie op 'n manier gebruik dat:
 • Is onwettig, of bevorder of moedig onwettige aktiwiteite aan;
 • Bevorder, moedig of betrek kinderpornografie of die uitbuiting van kinders;
 • Bevorder, bemoedig of betrokke raak by terrorisme, geweld teen mense, diere of eiendom;
 • Bevorder, moedig aan of betrek enige strooipos of ander ongevraagde grootmaat-e-pos, of rekenaar- of netwerkhacking of krake;
 • Inbreuk maak op die intellektuele eiendomsregte van 'n ander gebruiker of enige ander persoon of entiteit;
 • Skend die privaatheid of publisiteitsregte van 'n ander gebruiker of enige ander persoon of entiteit, of oortree enige vertroulikheidsplig wat u aan 'n ander gebruiker of enige ander persoon of entiteit verskuldig is;
 • Inmeng met die werking van hierdie webwerf;
 • Bevat of installeer enige virusse, wurms, goggas, Trojaanse perde, Cryptocurrency Miners of ander kode, lêers of programme wat ontwerp is om of in staat is om baie hulpbronne te gebruik, die funksionaliteit van enige sagteware of hardeware te ontwrig, te beskadig of te beperk.
Jy sal nie:
 • kopieer of versprei in enige medium enige deel van hierdie webwerf, behalwe waar uitdruklik deur die maatskappy gemagtig is,
 • kopieer of dupliseer hierdie Diensbepalingsooreenkoms, wat geskep is met behulp van die TermHub Terms & Conditions Generator,
 • verander of verander enige deel van hierdie webwerf of enige van sy verwante tegnologieë,
 • toegang tot maatskappye se inhoud (soos hieronder omskryf) of gebruikersinhoud deur middel van enige ander tegnologie of middele as deur hierdie webwerf self.

4. INTELLEKTUELE EIENDOM

Benewens die algemene reëls hierbo, is die bepalings in hierdie afdeling spesifiek van toepassing op u gebruik van ondernemingsinhoud wat op die webwerf geplaas word. Maatskappye se inhoud op hierdie webwerf, insluitend sonder beperking die teks, sagteware, skrifte, bronkode, API, grafika, foto's, klanke, musiek, video's en interaktiewe funksies en die handelsmerke, diensmerke en logo's daarin vervat ("Companies Content"), word besit deur of gelisensieer aan Know House in ewigheid, en is onderhewig aan kopiereg, handelsmerk en / of patentbeskerming.
Maatskappye se inhoud word slegs aan u verskaf "soos dit is", "soos beskikbaar" en "met alle foute" vir u inligting en persoonlike, nie-kommersiële gebruik en mag nie afgelaai, gekopieer, gereproduseer, versprei, versend, uitgesaai, vertoon, verkoop, gelisensieer of andersins uitgebuit word vir enige doeleindes hoegenaamd sonder die uitdruklike vooraf skriftelike toestemming van die maatskappy nie. Geen reg of lisensie kragtens enige kopiereg, handelsmerk, patent of ander eiendomsreg of lisensie word deur hierdie ooreenkoms verleen nie.

5. U GEBRUIK VAN GEBRUIKERSINHOUD

Sommige van die funksies van hierdie webwerf kan gebruikers toelaat om (a) idees, menings, aanbevelings of advies ("Gebruikersvoorleggings"), of (b) literêre, artistieke, musikale of ander inhoud te sien, te plaas, te publiseer, te deel of te bestuur, insluitend maar nie beperk nie tot foto's en video's (saam met gebruikersvoorleggings, "Gebruikersinhoud"). Deur gebruikersinhoud op hierdie webwerf te plaas of te publiseer, verklaar en waarborg u aan die maatskappy dat (i) u alle nodige regte het om gebruikersinhoud via hierdie webwerf of via die dienste te versprei, hetsy omdat u die outeur van die gebruikersinhoud is en die reg het om dieselfde te versprei, of omdat u die toepaslike verspreidingsregte het, lisensies, toestemmings en / of toestemmings om skriftelik van die outeursreg of ander eienaar van die gebruikersinhoud te gebruik, en (ii) die gebruikersinhoud skend nie die regte van enige derde party nie.
U stem in om nie die sekuriteitsverwante kenmerke van hierdie webwerf te omseil, uit te skakel of andersins in te meng nie (insluitend sonder beperking die funksies wat die gebruik of kopiëring van enige maatskappy se inhoud of gebruikersinhoud voorkom of beperk) of beperkings op die gebruik van hierdie webwerf, die maatskappyinhoud of die gebruikersinhoud daarin afdwing.

6. MAATSKAPPYE SE GEBRUIK VAN GEBRUIKERSINHOUD

Die bepalings in hierdie afdeling is spesifiek van toepassing op maatskappye se gebruik van gebruikersinhoud wat op die webwerf geplaas word.
U sal alleen verantwoordelik wees vir enige en al u gebruikersinhoud of gebruikersinhoud wat deur u ingedien word, en die gevolge van en vereistes vir die verspreiding daarvan.
Met betrekking tot gebruikersvoorleggings, erken en stem u saam dat:
 • U gebruikersvoorleggings is heeltemal vrywillig.
 • U gebruikersvoorleggings vestig nie 'n vertroulike verhouding of verplig die maatskappy om u gebruikersvoorleggings as vertroulik of geheim te behandel nie.
 • Maatskappy het geen verpligting, hetsy uitdruklik of stilswyend, om u gebruikersvoorleggings te ontwikkel of te gebruik nie, en geen vergoeding is aan u of aan iemand anders verskuldig vir enige opsetlike of onbedoelde gebruik van u gebruikersvoorleggings nie.
Maatskappy besit eksklusiewe regte (insluitend alle intellektuele eiendom en ander eiendomsregte) op enige gebruikersvoorleggings wat op hierdie webwerf geplaas word, en is geregtig op die onbeperkte gebruik en verspreiding van enige gebruikersvoorleggings wat op hierdie webwerf geplaas word vir enige doel, kommersieel of andersins, sonder erkenning of vergoeding aan u of aan enigiemand anders.
Met betrekking tot gebruikersinhoud, deur gebruikersinhoud op hierdie webwerf te plaas of te publiseer, magtig u die maatskappy om die intellektuele eiendom en ander eiendomsreg in en op u gebruikersinhoud te gebruik om die insluiting en gebruik van die gebruikersinhoud moontlik te maak op die wyse wat deur hierdie webwerf en hierdie ooreenkoms beoog word.
U verleen hiermee aan die maatskappy 'n wêreldwye, nie-eksklusiewe, tantièmevrye, sublisensieerbare en oordraagbare lisensie om u gebruikersinhoud te gebruik, te reproduseer, te versprei, afgeleide werke voor te berei, te kombineer met ander werke, te vertoon en uit te voer in verband met hierdie webwerf, insluitend sonder beperking vir die bevordering en herverdeling van die hele of 'n gedeelte van hierdie webwerf in enige mediaformate en deur enige mediakanale sonder beperkings van enige aard en sonder betaling of ander oorweging van enige aard, of toestemming of kennisgewing, aan u of enige derde party. U verleen ook hiermee aan elke gebruiker van hierdie webwerf 'n nie-eksklusiewe lisensie om toegang tot u gebruikersinhoud via hierdie webwerf te verkry, en om u gebruikersinhoud te gebruik, te reproduseer, te versprei, afgeleide werke voor te berei, te kombineer met ander werke, te vertoon en uit te voer soos toegelaat deur die funksionaliteit van hierdie webwerf en ingevolge hierdie ooreenkoms.
Bogenoemde lisensies wat u in u gebruikersinhoud verleen, eindig binne 'n kommersieel redelike tyd nadat u u gebruikersinhoud van hierdie webwerf verwyder of verwyder het. U verstaan en stem egter in dat die maatskappy bedienerkopieë van u gebruikersinhoud wat verwyder of verwyder is, mag behou (maar nie versprei, vertoon of uitvoer nie). Bogenoemde lisensies wat u in u gebruikersinhoud verleen, is ewigdurend en onherroeplik.
Die maatskappy kyk gewoonlik nie gebruikersinhoud vooraf nie, maar behou die reg voor (maar onderneem geen plig nie) om dit te doen en te besluit of enige item van gebruikersinhoud toepaslik is en / of aan hierdie ooreenkoms voldoen. Maatskappy mag enige item van gebruikersinhoud verwyder as dit hierdie ooreenkoms oortree, te eniger tyd en sonder vooraf kennisgewing.

7. SKAKELS NA DERDEPARTY-WEBWERWE

Hierdie webwerf kan skakels bevat na webwerwe van derdepartye wat nie deur die maatskappy besit of beheer word nie. Maatskappy aanvaar geen verantwoordelikheid vir die inhoud, bepalings en voorwaardes, privaatheidsbeleide of praktyke van enige derdeparty-webwerwe nie. Daarbenewens sensureer of wysig die maatskappy nie die inhoud van enige derdeparty-webwerwe nie. Deur hierdie webwerf te gebruik, stel u die maatskappy uitdruklik vry van enige en alle aanspreeklikheid wat voortspruit uit u gebruik van enige derdeparty-webwerf. Gevolglik moedig die maatskappy u aan om bewus te wees wanneer u hierdie webwerf verlaat en om die bepalings en voorwaardes, privaatheidsbeleide en ander beheerdokumente van mekaar se webwerf wat u mag besoek, na te gaan.

8. VRYWARING VAN VERTOË EN WAARBORGE

U ERKEN EN STEM SPESIFIEK IN DAT U GEBRUIK VAN HIERDIE WEBWERF OP EIE RISIKO SAL WEES EN DAT HIERDIE WEBWERF VOORSIEN WORD "SOOS DIT IS", "SOOS BESKIKBAAR" EN "MET ALLE FOUTE". MAATSKAPPY, SY BEAMPTES, DIREKTEURE, WERKNEMERS, AGENTE, ONTKEN ALLE WAARBORGE, STATUTÊR, UITDRUKLIK OF GEÏMPLISEER, INSLUITEND, MAAR NIE BEPERK NIE TOT, ENIGE GEÏMPLISEERDE WAARBORGE VAN TITEL, VERHANDELBAARHEID, GESKIKTHEID VIR 'N SPESIFIEKE DOEL EN NIE-INBREUKMAKING. MAATSKAPPY, SY BEAMPTES, DIREKTEURE, WERKNEMERS EN AGENTE MAAK GEEN VERTOË OF WAARBORGE OOR (I) DIE AKKURAATHEID, VOLLEDIGHEID OF INHOUD VAN HIERDIE WEBWERF NIE, (II) DIE AKKURAATHEID, VOLLEDIGHEID OF INHOUD VAN ENIGE WEBWERWE WAT GEKOPPEL IS (DEUR HIPERSKAKELS, BANIERADVERTENSIES OF ANDERSINS) AAN HIERDIE WEBWERF, EN / OF (III) DIE DIENSTE WAT OP HIERDIE WEBWERF GEVIND WORD OF ENIGE WEBWERWE WAT GEKOPPEL IS (DEUR HIPERSKAKELS, BANIERADVERTENSIES OF ANDERSINS) OP HIERDIE WEBWERF, EN DIE MAATSKAPPY AANVAAR GEEN AANSPREEKLIKHEID OF VERANTWOORDELIKHEID DAARVOOR NIE.
DAARBENEWENS ERKEN EN STEM U SPESIFIEK IN DAT GEEN MONDELINGE OF SKRIFTELIKE INLIGTING OF ADVIES WAT DEUR DIE MAATSKAPPY, SY BEAMPTES, DIREKTEURE, WERKNEMERS OF AGENTE EN DERDEPARTY-DIENSVERSKAFFERS VERSKAF WORD, (I) REGS- OF FINANSIËLE ADVIES SAL UITMAAK OF (II) 'N WAARBORG VAN ENIGE AARD SAL SKEP TEN OPSIGTE VAN HIERDIE WEBWERF OF DIE DIENSTE WAT OP HIERDIE WEBWERF GEVIND WORD NIE, EN GEBRUIKERS MOET NIE OP SODANIGE INLIGTING OF ADVIES STAATMAAK NIE.
DIE VOORGAANDE VRYWARING VAN VERTOË EN WAARBORGE IS VAN TOEPASSING OP DIE VOLLE OMVANG WAT DEUR DIE WET TOEGELAAT WORD, en sal enige beëindiging of verstryking van hierdie ooreenkoms of u gebruik van hierdie webwerf of die dienste wat op hierdie webwerf gevind word, oorleef.

9. BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID

IN GEEN GEVAL SAL DIE MAATSKAPPY, SY BEAMPTES, DIREKTEURE, WERKNEMERS, AGENTE EN ALLE DERDEPARTY-DIENSVERSKAFFERS TEENOOR U OF ENIGE ANDER PERSOON OF ENTITEIT AANSPREEKLIK WEES VIR ENIGE DIREKTE, INDIREKTE, TOEVALLIGE, SPESIALE, BESTRAFFENDE OF GEVOLGLIKE SKADE NIE, INSLUITEND ENIGE SKADE WAT MAG VOORTSPRUIT UIT (I) DIE AKKURAATHEID, VOLLEDIGHEID OF INHOUD VAN HIERDIE WEBWERF, (II) DIE AKKURAATHEID, VOLLEDIGHEID OF INHOUD VAN ENIGE WEBWERWE WAT GEKOPPEL IS (DEUR HIPERSKAKELS, BANIERADVERTENSIES OF ANDERSINS) AAN HIERDIE WEBWERF, (III) DIE DIENSTE WAT OP HIERDIE WEBWERF GEVIND WORD OF ENIGE WEBWERWE WAT GEKOPPEL IS (DEUR HIPERSKAKELS, BANIERADVERTENSIES OF ANDERSINS) AAN HIERDIE WEBWERF, (IV) PERSOONLIKE BESERING OF SAAKBESKADIGING VAN ENIGE AARD HOEGENAAMD, (V) GEDRAG VAN DERDEPARTYE VAN ENIGE AARD HOEGENAAMD, (VI) ENIGE ONDERBREKING OF STAKING VAN DIENSTE NA OF VANAF HIERDIE WEBWERF OF ENIGE WEBWERWE WAT GEKOPPEL IS (DEUR HIPERSKAKELS, BANIERADVERTENSIES OF ANDERSINS) OP HIERDIE WEBWERF, (VII) ENIGE VIRUSSE, WURMS, GOGGAS, TROJAANSE PERDE OF DIES MEER, WAT NA OF VAN HIERDIE WEBWERF OF ENIGE WEBWERWE WAT GEKOPPEL IS (DEUR HIPERSKAKELS, BANIERADVERTENSIES OF ANDERSINS) NA HIERDIE WEBWERF OORGEDRA KAN WORD, (VIII) ENIGE GEBRUIKERSINHOUD OF INHOUD WAT LASTERLIK, TEISTEREND, BELEDIGEND, SKADELIK VIR MINDERJARIGES OF ENIGE BESKERMDE KLAS IS, PORNOGRAFIESE, "X-GEGRADEERDE", ONWELVOEGLIKE OF ANDERSINS AANSTOOTLIKE, EN / OF (IX) ENIGE VERLIES OF SKADE VAN ENIGE AARD WAT AANGEGAAN IS AS GEVOLG VAN U GEBRUIK VAN HIERDIE WEBWERF OF DIE DIENSTE WAT OP HIERDIE WEBWERF GEVIND WORD, HETSY GEBASEER OP WAARBORG, KONTRAK, DELIK OF ENIGE ANDER REGS- OF BILLIKE TEORIE, EN OF DIE MAATSKAPPY IN KENNIS GESTEL WORD VAN DIE MOONTLIKHEID VAN SODANIGE SKADE.
DAARBENEWENS ERKEN EN STEM U SPESIFIEK IN DAT ENIGE OORSAAK VAN AKSIE WAT VOORTSPRUIT UIT OF VERBAND HOU MET HIERDIE WEBWERF OF DIE DIENSTE WAT OP HIERDIE WEBWERF GEVIND WORD, BINNE EEN (1) JAAR NADAT DIE OORSAAK VAN AKSIE OPGELOOP HET, MOET BEGIN, ANDERS WORD SODANIGE OORSAAK VAN AKSIE PERMANENT BELET.
DIE VOORAFGAANDE BEPERKING VAN AANSPREEKLIKHEID IS VAN TOEPASSING OP DIE VOLLE OMVANG WAT DEUR DIE WET TOEGELAAT WORD, EN sal enige beëindiging of verstryking van hierdie ooreenkoms of u gebruik van hierdie webwerf of die dienste wat op hierdie webwerf gevind word, oorleef.

10. VRYWARING

U stem in om die maatskappy en sy beamptes, direkteure, werknemers, agente teen en teen enige en alle eise, eise, koste, uitgawes, verliese, laste en skadevergoeding van elke aard en aard (insluitend, sonder beperking, redelike prokureursfooie) wat direk of indirek deur die maatskappy opgelê of aangegaan word, direk of indirek voortspruitend uit (i) u gebruik van en toegang tot hierdie webwerf; (ii) u oortreding van enige bepaling van hierdie ooreenkoms of die beleide of ooreenkomste wat hierin opgeneem is; en / of (iii) u skending van enige derdeparty-reg, insluitend sonder beperking enige intellektuele eiendom of ander eiendomsreg. Die vrywaringsverpligtinge ingevolge hierdie afdeling sal enige beëindiging of verstryking van hierdie ooreenkoms of u gebruik van hierdie webwerf of die dienste wat op hierdie webwerf gevind word, oorleef.

11. DATA-OORDRAG

As u hierdie webwerf besoek vanuit 'n ander land as die land waarin ons bedieners geleë is, kan u kommunikasie met ons lei tot die oordrag van inligting oor internasionale grense. Deur hierdie webwerf te besoek en elektronies met ons te kommunikeer, stem u in tot sodanige oordragte.

12. BESKIKBAARHEID VAN WEBWERF

Onderhewig aan die bepalings en voorwaardes van hierdie ooreenkoms en ons beleid, sal ons kommersieel redelike pogings aanwend om hierdie webwerf op 24/7 basis te probeer verskaf. U erken en stem in dat hierdie webwerf van tyd tot tyd ontoeganklik kan wees om enige rede, insluitend, maar nie beperk nie tot, periodieke instandhouding, herstelwerk of vervangings wat ons van tyd tot tyd onderneem, of ander oorsake buite ons beheer, insluitend, maar nie beperk nie tot, onderbreking of mislukking van telekommunikasie- of digitale transmissieskakels of ander mislukkings.
U erken en stem saam dat ons geen beheer het oor die beskikbaarheid van hierdie webwerf op 'n deurlopende of ononderbroke basis nie, en dat ons geen aanspreeklikheid teenoor u of enige ander party met betrekking daartoe aanvaar nie.

13. GESTAAKTE DIENSTE

Maatskappy behou die reg voor om op te hou om enige van die dienste te eniger tyd, vir enige of geen rede en sonder vooraf kennisgewing aan te bied of te verskaf. Alhoewel die maatskappy baie moeite doen om die lewensduur van al sy dienste te maksimeer, is daar tye wanneer 'n diens wat ons aanbied, gestaak sal word. As dit die geval is, sal daardie produk of diens nie meer deur maatskappy ondersteun word nie. In so 'n geval sal die maatskappy óf 'n vergelykbare diens bied waarheen u kan migreer óf 'n terugbetaling. Maatskappy sal nie teenoor u of enige derde party aanspreeklik wees vir enige wysiging, opskorting of staking van enige van die dienste wat ons toegang tot mag bied of vergemaklik nie.

14. GEEN DERDEPARTY-BEGUNSTIGDES NIE

Niks in hierdie ooreenkoms sal geag word om enige regte of voordele van derdepartye toe te ken nie.

15. VOLDOENING AAN PLAASLIKE WETTE

Maatskappy maak geen voorstelling of waarborg dat die inhoud wat op hierdie webwerf beskikbaar is, toepaslik is in elke land of jurisdiksie nie, en toegang tot hierdie webwerf vanaf lande of jurisdiksies waar die inhoud daarvan onwettig is, is verbode. Gebruikers wat kies om toegang tot hierdie webwerf te verkry, is verantwoordelik vir die nakoming van alle plaaslike wette, reëls en regulasies.

16. REGERENDE REG

Hierdie ooreenkoms en enige geskil of eis wat voortspruit uit of in verband daarmee of die onderwerp of vorming daarvan, word beheer deur en vertolk in ooreenstemming met die wette van Mauritius, met uitsluiting van botsende regsreëls.

17. GESKILBESLEGTING

Enige kontroversie of eis wat voortspruit uit of verband hou met hierdie diensbepalings, sal deur bindende arbitrasie besleg word. Enige sodanige kontroversie of eis moet op 'n individuele basis arbitreer word, en mag nie in enige arbitrasie met enige eis of kontroversie van enige ander party gekonsolideer word nie. Die arbitrasie moet in Mauritius geskied, en uitspraak oor die arbitrasietoekenning kan in enige hof met jurisdiksie daarvan gelewer word.

18. TITELS EN OPSKRIFTE

Die titels en opskrifte van hierdie ooreenkoms is slegs vir gerief en maklike verwysing en sal op geen manier gebruik word om die ooreenkoms van die partye te vertolk of te interpreteer soos hierin uiteengesit nie.

19. SKEIBAARHEID

Elke verbond en ooreenkoms in hierdie ooreenkoms word vir alle doeleindes beskou as 'n aparte en onafhanklike verbond of ooreenkoms. Indien 'n hof met bevoegde jurisdiksie van mening is dat enige bepaling (of gedeelte van 'n bepaling) van hierdie ooreenkoms onwettig, ongeldig of andersins onafdwingbaar is, sal die oorblywende bepalings (of gedeeltes van bepalings) van hierdie ooreenkoms nie daardeur geraak word nie en sal bevind word dat dit geldig en afdwingbaar is tot die volle mate wat deur die wet toegelaat word.

20. KONTAKBESONDERHEDE

As u enige vrae het oor hierdie ooreenkoms, kontak ons asseblief per e-pos of gewone pos by die volgende adres:
Ken Huis Co Bpk
De Courson St, Curepipe
Mauritius

Know House verkondig die reg om die bepalings en voorwaardes te eniger tyd en om enige rede te verander. As gebruiker moet u altyd die bepalings en voorwaardes hersien vir enige veranderinge. As u die bepalings en voorwaardes hersien na die wysiging daarvan, stem u in tot die gewysigde bepalings.

Kopieregbeleid

Deur aan daardie bepalings en voorwaardes te voldoen, stem jy in om nie enige van die geskrewe inhoud en dienste van Know House uit te stuur, te deel, te publiseer of te reproduseer nie. Die verspreiding van ons dienste en inhoud is streng verbode.

Webwerf hiperskakels

Know House kan eksterne skakels deel wat na derde partye lei vir toegang tot enige materiaal. Know House neem nie die verantwoordelikheid vir opdaterings, veranderings of beheer oor daardie derde partye nie.

Waarborge vrywaring

Die webwerf het inligting verskaf "soos dit is". Know House is nie aanspreeklik vir enige waarborg of nie-oortreding nie, daarom waarborg Know House nie dat die webwerf vrygestel sal wees van foute of ononderbroke toegang nie. U verstaan dat die inhoud wat verskaf word, na eie goeddunke en risiko is.

Erkenning van die insameling van persoonlike inligting

As 'n gebruiker van Know House-webwerf stem jy in om toegang tot jou persoonlike inligting te verskaf vir regs- of gebruikerservaringsdoeleindes. Hierdie versameling kan vir wettige doeleindes gedoen word, ter beskerming van skending van inhoud of om beter te reageer op die gebruikersvoorkeure.

Beperkings

Gebruikers betrek om die volgende instruksies te verstaan:

Geen publikasie of deel van die webwerf op enige ander vorm van media nie

Geen kommersialisering van die webwerfmateriaal nie

Geen skadelike optrede teenoor die webwerf nie

Gebruik die webwerf op 'n manier wat in stryd is met die wet en die gestipuleerde regulasies

Geen data-onttrekking nie

Geen gebruik van die webwerf vir advertensiedoeleindes nie

Webwerf vertoon

Die inhoud wat op ons webwerf vertoon word, is bloot kunstenaars se indrukke en interpretasies van ons ontwikkelings. Finale ontwikkelings kan verskil van die weergawe. Sommige van ons eenhede kom nie ten volle gemeubileer nie, tensy anders bepaal.